Despre Universitate

Conducerea

Facultăți & Departamente

Activitate de cercetare

Evenimente


Admitere

Programul academic

Oficiul de relații internaționale

Centrul de Consiliere

CĂUTARE

Bibliotecă & Publicații

Editura universității

Imagini din universitate

Licitatii

Studenți / Regulamente

Documente/Regulamente

Resurse WEB

Scoala doctorală

Concursuri didactice

Facultatea de Inginerie · Facultatea de Științe și Litere · Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative ·

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

Prezentarea Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative din cadrul Universității "Petru Maior" din Tîrgu Mureș

Învățământul superior economic, juridic și administrativ, din Tîrgu Mureș s-a impus, pe de o parte, ca o cerință logică a evoluției structurale și teritoriale a rețelei de unități în învățământul universitar din țara noastră. Pe de altă parte, s-a impus ca efect al cererii de specialiști în domeniul economic, juridic și administrativ, manifestată în arealul local și regional. În anul 1993, s-a constituit, în structura Facultății de Științe și Litere a universității mureșene, prima specializare economică de licență: Managementul firmei. În anul 1995, a fost înființată specializarea Administrație publică, iar în anul 2000, specializarea Contabilitate și informatică de gestiune. Evoluția pozitivă a acestor specializări, consolidarea colectivului de cadre didactice, din profilul economic și juridico-administrativ, a făcut posibil ca, începând cu anul universitar 2002 – 2003, cele trei specializări să fie reunite în cea de-a treia componentă a Universității "Petru Maior" din Tîrgu Mureș cu învățământ de lungă durată, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative (FSEJA sau Facultatea). În anul 2003, a fost autorizată specializarea Drept, iar din anul 2004 specializările Economia comerțului, turismului și serviciilor și Finanțe și bănci. În prezent, toate specializările Facultății sunt acreditate, confirmând astfel calificativul de „încredere ridicată”, dobândit de Universitate în urma evaluărilor externe ARACIS. Învățământul de licență este organizat și la forma cu frecvență redusă, Facultatea asigurând prin intermediul Centrului I.F.R., pregătirea studenților la specializările Management, Contabilitate și informatică de gestiune și Drept.

În cadrul Facultății sunt organizate următoarele programe de studii masterale: Managementul afacerilor (2 ani), Managementul resurselor umane (2 ani), Contabilitate și audit (2 ani), Masterat profesional european în administrația publică (2 ani), Gestiune financiar bancară (2 ani), Instituții judiciare și profesii liberale (1 an), Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii (2 ani). Un număr de aproximativ 300 de masteranzi studiază, în prezent, la programele masterale ale Facultății. Cei peste 1200 de studenți care se află în proces de instruire și pregătire profesională, la toate formele de învățământ, generează, pentru corpul profesoral și administrativ al Facultății noastre, responsabilități deosebite, pe care și le asumă cu maximă seriozitate din perspectiva calității actului educațional.

În vederea înfăptuirii menirii sale, Facultatea noastră se sprijină pe efortul și aportul celor peste 50 de cadre didactice titulare și asociate, cu experiență didactică și științifică remarcabile și pe contribuția cadrelor tinere, dornice de afirmare, cei care reprezintă viitorul acestei Facultăți.

Un rol semnificativ îl au colaboratorii, specialiști din cadrul instituțiilor și companiilor mureșene care prin aportul lor la actul didactic asigură o îmbinare armonioasă între învățământ și activitatea economico - socială.

Cele trei departamente, pe care se sprijină Facultatea noastră, constituie, în esență, nuclee de cercetare, de afirmare și de consolidare a specializărilor: Departamentul de Management - Economie, Departamentul de Finanțe - Contabilitate și Departamentul de Drept și Administrație publică.

Contribuția colectivelor din departamente la consolidarea și bunul mers al Facultății se reflectă în calitatea actului didactic, în cărțile tipărite, cursuri elaborate, materiale didactice, participarea la sesiuni științifice, publicații în reviste, cercetare aplicativă, etc. Această contribuție evoluează pozitiv, înscriindu-se pe traiectoria dezvoltării Facultății și Universității.

Activitatea de cercetare este marcată prin prezența cadrelor didactice ca autori de cărți, studii și articole în frontul publicistic, prin participarea la conferințe organizate în țară și străinătate, prin organizarea de conferințe naționale și internaționale, simpozioane si work-shopuri în cadrul Facultății.

Oferta de formare profesională prin programele de studii de licență și masterat este dimensionată judicios, an de an, iar în raport cu cererea reușim să avem studenți cu care colaborăm în condiții de eficiență, scopul urmărit fiind o bună formare profesională. În sprijinul acestei afirmații, stau statisticile care demonstrează un grad ridicat de inserție profesională a absolvenților Facultății noastre pe piața muncii locală, națională și europeană. Un grad ridicat de interes este îndreptat către accesul în profesiile liberale din domeniile juridic (avocați, notari publici, magistrați), economic (experți contabili, auditori financiari, consultanți fiscali, evaluatori, practicieni în insolvență) și de afaceri (întreprinzători, manageri de agenții de turism, consultanți în afaceri, etc.).

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative are o structură instituțională complexă dar în același timp funcțională. Oferta noastră de formare profesională este susținută corespunzător prin cursuri, seminarii și lucrări practice corelate cu cerințele și exigențele dinamice ale economiei și societății românești în tranziție. Studenții și corpul profesoral au la dispoziție o bibliotecă bine structurată, cu un fond de carte semnificativ și adecvat, cursuri universitare, culegeri de probleme și reviste.

În cadrul Facultății, studenții și organizațiile studențești sunt antrenate în activități de cercetare, social-culturale și sportive, precum și în procesul de conducere universitară. Aceste activități sunt stimulate prin implicarea asociațiilor studențești precum: Liga Studenților UPM, Asociația AIESEC sau ELSA, dar și a următoarelor cercuri de cercetare științifică: Cercul de drept administrativ "Tudor Drăganu", Cercul "Jus Iuventutis", Cercul studențesc de drept privat, Cercul de drept penal "Bona Fides", Cercul de Turism, Cercul de Economie, Cercul de Contabilitate, Cercul de Finanțe.

Participarea Universității "Petru Maior" din Tîrgu Mureș la programele europene de cooperare interuniversitară (TEMPUS, SOCRATES / ERASMUS / MINERVA / COMENIUS, LEONARDO DA VINCI, CEEPUS) permite unui mare număr de studenți ai Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative să beneficieze de burse de studii în străinătate, cu durate cuprinse între o lună, semestru sau an.

Iată doar câteva dintre aceste universități : FHS Kufstein Tirol University, Austria ; Haute Ecole Charlemagne, Belgia ; Universite de Strasbourg, Franța ; Universite de Versailles Saint Quentin, Franța ; Universite Catholoque de Lille, Franța; University of Athens, Grecia; Universita del Salento, Lecce, Italia; Universita "Carlo Cattaneo", Italia; Universita Lum Jean Monnet, Italia; Corvinus University, Budapesta Ungaria; University of Miskolc, Ungaria; University of Debrecen, Ungaria; Pazmany Peter Katolikus University, Ungaria; Technical University of Kosice, Slovacia; Universidad de Castilla - La Mancha, Spania; Wismar University of Technology, Germania; Sor - Trondelag University College, Norvegia; Pamukkale University, Turcia; Batman University, Turcia; Firat University, Turcia; Warsaw Management Academy, Polonia; Universite Montesqieu-Bordeaux IV, Franța.

Mobilitățile efectuate în cadrul programului ERASMUS au beneficiat de recunoaștere academică integrală a perioadelor de studii, practicându-se sistemul european de credite transferabile. Facultatea noastră încurajează mobilitățile academice atât pentru studenți, cadre didactice și pentru personalul administrativ.

© Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureș