-

Proiecte

PNCDI III
Proiecte complexe realizate în consorții CDI (PCCDI)
–  PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală – PORTCultural – PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0884
Cecuri de inovare
–  Proiectarea sistemului de comunicație între standul cu role pentru verificarea sistemului de frînare al vehiculelor cu masa maximă autorizată peste 3,5 tone și calculator – SITEF – PN-III-P2-2.1-CI-2017-0041
–  Cercetări avansate pentru creșterea competitivității și capacității de concepție, analiză și expertiză specifică prototiparii rapide prin modelare aditivă – RAPPROT – PN-III-P2-2.1-CI-2017-0430
Proiect experimental demonstrativ (PED)
–  Tehnologie optimizată de anodizare electrochimică pentru dezvoltarea acoperirilor nanostructurate pe bază de TiO2 pe suprafețele complexe ale implanturilor biomedicale – NanoBio EA – PN-III-P2-2.1-PED-2016-0142/contract nr. 120PED/2017
Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora
–  Caracterizarea avansată a materialelor pentru aplicații biomedicale – BioMat CA – PN-III-P1-1.1-MCD-2017-0004
Bridge Grant (Transfer de cunoaștere la agentul economic)
–  Protejarea comunicațiilor în sistemele de transport a gazelor naturale – PROTECT-G – PN-III-P2-2.1-BG-2016-0013/contract nr. 34BG/2016
–  Dezvoltarea unor tehnologii de simulare computațională 3D a circulației coronariene și perfuziei miocardice bazate pe imagistică de fuziune – COROFLOW – PN-III-P2-2.1-BG-2016-0343 / contract nr. 114BG / 2016
Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora
–  Studiul biocompatibilității acoperirilor nanostructurate pe bază de TiO2, folosite pentru îmbunătățirea osteointegrării implanturilor biomedicale – NanoBio Comp – PN-III-P1-1.1-MCT-2016-0042 / contract nr. 13 / 1 nov 2016

ROSE – Proiect privind Învățămîntul Secundar – Schema de granturi pentru universități
–  Studenții de azi – profesioniștii de mîine – SAPM – I/NC/3

CNFIS-FDI-2018
–  Îmbunătățirea calității activității didactice – instrument strategic la Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu Mureș – CNFIS-FDI-2018-0283
–  Promovarea excelenței în cercetarea academică la Universitatea "Petru Maior". Strategii, politici și metode de consolidare a impactului cercetării – CNFIS-FDI-2018-0305
–  SAS, accelerator în dezvoltarea universității antreprenoriale – CNFIS-FDI-2018-0411

CNFIS-FDI-2017
–  Internaționalizarea educației și a cercetării științifice – instrument strategic pentru creșterea vizibilității și îmbunătățirea calității la Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu Mureș – INTECS-IS – CNFIS-FDI-2017-0056
–  Îmbunătățirea calității activității didactice în științe inginerești la Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu Mureș – ICADSI – CNFIS-FDI-2017-0094
–  Incluziunea în mediul academic și consolidarea echității instituționale pentru studenții aflați în situații de risc la Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu Mureș – INCLUD-ACAD UPM – CNFIS-FDI-2017-0179
–  Sistem integrat suport pentru dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului studențesc – DASIS – CNFIS-FDI-2017-0365
–  Asigurarea infrastructurii de susținere a activităților didactice și de cercetare specifice desfășurării proceselor simulate și dezbaterilor la Universitatea "Petru Maior" (UPM) din Tîrgu Mureș – MOOT UPM – CNFIS-FDI-2017-0437

CNFIS-FDI-2016
–  Promovarea egalității și edificarea percepțiilor antidiscriminatorii în Universitatea “Pentru Maior” din Tîrgu Mureș. Mecanisme de combatere durabilă a discriminării în mediul universitar
–  PEEPA UPM – CNFIS-FDI-2016-0025
–  Internaționalizarea educației și a cercetării științifice la Universitatea "Pentru Maior" din Tîrgu Mureș – INTECS – CNFIS-FDI-2016-0121
–  Transparența actului educațional și activități de gestiune integrată a datelor despre studenți, prin Registrului Matricol Unic al Universităților la Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu Mureș – TEIRUM – CNFIS-FDI-2016-0038

ERASMUS +
–  African Higher Education Leadership in Advancing Inclusive Innovation for Development (Direcționarea învățămîntului superior african în promovarea inovației incluzive pentru dezvoltare) – AHEAD – 585919-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP
–  Work-based training approach in the field of Industry 4.0 for competitive European Industry (Abordarea formării bazată pe muncă în domeniul Industriei 4.0 pentru o industrie europeană competitivă) – INDUCE 4.0 – 2017-1-RO01-KA202-037222
–  Strategies to strenghten executive functions in adults (Strategii de întărire a funcțiilor executive la adulți) – SOFIA – 2017-1-FR01-KA204-037216
–  Amelioration Continue de l'Evaluation de l'Employabilité – Assess – 2016-1-FR01-KA204-024183
–  Improve Your Emotional Skills – I-YES – 2015-1-FR01-KA202-015115
–  European Quality Assurance in VET towards new Eco Skills and Environmentally Sustainable Economy – EQVET-US – 2014-1-RO01-KA202-002758
–  Experimental Approach to Teaching Entrepreneurship through Workplace Training – CREATOR – 2017-1-DE02-KA202-004253

PN II
–  PN II-RU-TE-2011-3-0068 : Ideologie identitate și contact interetnic în România postcomunistă

FP 7
–  PEOPLE 2013 CIG 631128 : SERENITI

TEMPUS
–  TEMPUS 3067/2012 : ESCIENCE rESeau maghrebIn de laboratoirEs a distance

Proiecte POS DRU
–  19/1.3/G/26336 : Formarea – la timpul prezent pentru viitor
–  19/1.3/G/36996 : Specialiștii viitorului pentru educație și formare
–  39/3.2/G/37787 : REcaDD
–  31/3.1/G/17381 : ASIC

SEE
–  Ro 0038 : MoVE-IT Innovative Tools and models for Vocational Education and Training in Central and Western Romania

Proiecte în Parteneriat
–  Spread The ART of going UP – STARTUP
–  Seminarul – Autoritățile publice locale și implicarea lor în sprijinirea antreprenoriatului și a tinerilor întreprinzători
–  Conferința "Spread The ART of going Up – prezentare, rezultate, implicații"
–  Echipa UPM în vizită de lucru la Barcelona în cadrul proiectului STARTUP
–  125/5.1/S/125723 : ACTIV
–  Afiș
–  Descrierea pe scurt a ocupațiilor pentru cursurile de perfecționare
–  Oferta Cursuri UPM Tîrgu-Mureș
–  159/1.5/S/133652 :
–  Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate
–  Burse doctorale și postdoctorale
–  CommScie
–  Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea Științei. Construcție instituțională (școală postdoctorală) și program de burse (CommScie) POSDRU/89/1.5/S/63663
–  87/1.3/S/60891 : DidaTec
–  107/1.5/S/80641 : Excelența în formarea doctorală prin implementarea unui model European consacrat
–  107/1.5/S/80272 : Programe doctorale performante pentru formarea cercetătorilor competitivi în Aria Europeană a cercetării