Despre Universitate

Conducerea

Facultăți & Departamente

Activitate de cercetare

Evenimente


Admitere

Programul academic

Oficiul de relații internaționale

Centrul de Consiliere

CĂUTARE

Bibliotecă & Publicații

Editura universității

Imagini din universitate

Licitatii

Studenți / Regulamente

Documente/Regulamente

Resurse WEB

Scoala doctorală

Concursuri didactice

 Facultatea de Inginerie · Facultatea de Științe și Litere · Facultatea de Științe Economice,Juridice și Administrative

Facultatea de Inginerie » Masterate » Sisteme automate de conducere a proceselor industriale

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale

Forma de învățământ și durata studiilor: if, 2 ani

 

I. Descrierea programului de studii de masterat:

  Domeniul fundamental: Științe inginerești
  Domeniul de masterat: Ingineria SistemelorG707 din 18.07.2012
  Program de studii de masterat: SISTEME AUTOMATE DE CONDUCERE A PROCESELOR INDUSTRIALE
  Baza legală a programului: : HG 582 din 16.07.2014
  Forma de învățământ: cu frecvență
  Durata studiilor: 2 ani - 120 credite E.C.T.S.

Misiunea programului de studii de masterat:

  • crearea unui program interdisciplinar de masterat, orientat spre profesionalizare, în sensul dobândiri de competențe profesionale în domeniul specializat al sistemelor de reglare automate;
  • conturarea unui profil al absolventului care vizează dezvoltarea de cunoștiințe teoretice și competențe generale și de specialitate, conform Fișei specializării;
  • completarea de cunoștințe pentru studenții absolvenți la forma de învățământ de inginerie de 4 ani.

Obiectivele programului de studii:
Obiective generale:

  • Aprofundarea cunoștințelor privind procesele și fenomenele specifice domeniilor industriale
  • Aprofundarea programelor și tehnicilor de programare specifice domeniului de știință ingineresc pentru implementarea aplicațiilor specifice.
  • Analiza proceselor, modelarea, simularea și identificarea acestora, respectiv proiectarea structurilor de conducere.
  • Aprofundarea, analiza și interpretarea prin documentare folosind surse tipărite și electronice din domeniu, inclusiv într-o limbă de circulație internațională.
  • Organizare, comunicare și expertiză  în  domeniu.

Obiective specifice:

  • Analiza sistemelor de reglare automată. Proiectarea și implementarea unor soluții de conducere automată.
  • Proiectarea sistemelor numerice și interfețe, dezvoltarea și  utilizarea  microsistemelor.
  • Proiectarea, implementarea și verificarea unor sisteme informatice complexe, conectate automaticii.
  • Gestiunea proiectelor, abilități de lucru în echipă și competențe manageriale.

Titlul de absolvire: Master în ingineria sistemelor
Calificarea academică: Nivel 7

Competențe profesionale:

  • C1 Utilizarea de cunoștințe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, inginerie mecanică, chimică, electrică și electronică în ingineria sistemelor.
  • C2 Operarea cu concepte fundamentale din știința calculatoarelor, tehnologia informației si comunicațiilor
  • C3 Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare și analiză a proceselor, a tehnicilor de proiectare asistată de calcula-tor.
  • C4 Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea și mentenanța sistemelor cu echipamente de uz general și dedicat, inclusiv rețele de calculatoare, pentru aplicații de automatică și informatică aplicată.
  • C5 Dezvoltarea de aplicații și implementarea algoritmilor și structurilor de conducere automata, utilizând principii de management de proiect, medii de programare și tehnologii bazate pe microcontrolere, procesoare de semnal, automate programabile, sisteme încorporate
  • C6 Aplicarea de cunoștințe de legislație, economie, marketing, afaceri si asigurare a calității, în contexte economice și manageriale.

 

Competențe transversale:

  • CT1 Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a condițiilor de finalizare a acestora, a etapelor de lucru, a timpilor de lucru, a termenelor de realizare aferente și a riscurilor aferente
  • CT2 Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată, luarea deciziilor si atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei
  • CT3 Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

II. Cerințe pentru obținerea diplomei de disertație

 1. Credite ECTS - 4 semestre:
  Credite la discipline de aprofundare (DA): 65
  Credite la discipline de sinteză (DS): 55
  Total credite: 120

 2. Examen de finalizare a studiilor:
  Perioada: iulie
  Prezentarea și susținerea  lucrării de disertație - 10 ECTS (peste cele 120 credite)
 

Credite acordate: 10 ECTS

 

 

back

ultima actualizare 5 martie 2015

© Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureș