Despre Universitate

Conducerea

Facultăți & Departamente

Activitate de cercetare

Evenimente


Admitere

Programul academic

Oficiul de relații internaționale

Centrul de Consiliere

CĂUTARE

Bibliotecă & Publicații

Editura universității

Imagini din universitate

Licitatii

Studenți / Regulamente

Documente/Regulamente

Resurse WEB

Scoala doctorală

Concursuri didactice

 Facultatea de Inginerie · Facultatea de Științe și Litere · Facultatea de Științe Economice,Juridice și Administrative

Facultatea de Inginerie » Masterate » Managementul Sistemelor de Energie

Managementul Sistemelor de Energie

  Forma de învățământ și durata studiilor: if, 2 ani

   

  I. Descrierea programului de studii de masterat:

Domeniul fundamental: Științe inginerești
Domeniul de masterat: Inginerie Energetică
Program de studii de masterat: MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE ENERGIE
Baza legală a programului: HG 582 din 16.07.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Durata studiilor: 2 ani - 120 credite E.C.T.S.

Misiunea programului de studii de masterat:

  • Crearea, dezvoltarea și perfecționarea unui program de masterat orientat spre profesionalizare, în sensul dobândirii de competențe profesionale în domeniul specializat al sistemelor de energie;
  • Conturarea unui profil al absolventului de masterat care vizează dezvoltarea de cunoștințe generale și de specialitate, competențe  și abilități cognitive specifice domeniului ingineriei energetice, așa cum sunt prezentate în Fișa programului de studii de masterat MSE;
  • Completarea și aprofundarea de cunoștințe pentru studenții absolvenți a studiilor universitare de licență în științe inginerești de 4 ani (240 credite).

Obiectivele programului de studii:

  • Cunoașterea noilor tehnologii de producere, transport și distribuție a energiei, cu consumuri energetice reduse și impact redus asupra mediului ambiant;
  •  Studiul proceselor fizice de conversie a energiei și  analiza potențialului de utilizare a principalelor surse de energie regenerabilă;
  • Cunoașterea proceselor, mecanismelor și tendințelor în ceea ce privește restructurarea domeniului energetic, înțelegerea și aprofundarea noilor mecanisme de funcționare a pieței de energie, cerințele, normele și legislația românească și europeană în domeniu;
  •  Familiarizarea cu importanța managementului sistemelor de protecție a mediului și  a tehnicilor moderne în abordarea sistemică a managementului protecției mediului;
  • Aprofundarea și lărgirea cunoștințelor privind noțiunile și procesele legate de optimizarea,  conducerea, controlul  și stabilitatea în funcționare a sistemelor electroenergetice precum și utilizarea sistemelor informatice avansate în acest domeniu;
  • Însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor pentru realizarea auditurilor energetice și formarea de personal care să fie capabil sa elaboreze, să implementeze și să monitorizeze programe de eficienta energetică;
  • Orientarea absolvenților energeticieni în alegerea soluțiilor de dezvoltare durabilă, în concepția managementului performant a sistemelor energetice;

Titlul de absolvire: Master în inginerie energetică
Calificarea academică: Nivel 7; Cod RNCIS L120110060

Competențe:
Competențe profesionale

  • C1 Utilizarea cunoștințelor privind principiile de funcționare și impactul asupra mediului aferente sistemelor de producere, transport și distribuție a energiei electrice și termice.
  • C2 Explicitarea și interpretarea cunoștințele generale și specifice privind procesele tehnologice din cadrul sistemelor de utilizare a energiei electrice, termice și hidraulice.
  • C3 Dimensionarea și rezolvarea problemelor de funcționare aferente echipamentelor și instalațiilor electrice, termice și hidraulice.
  • C4 Utilizarea critic-constructivă a elementele de bază aferente managementului sistemelor energetice, corelate cu legislația din domeniu și cu principiile pieței de energie.
  • C5 Utilizarea creativă și inovativă a cunoștințelor specifice în proiectarea, modelarea regimurilor de funcționare și exploatarea rețelelor electrice.
  • C6 Aplicarea în condiții de autonomie și responsabilitate a cunoștințelor specifice în comanda, controlul și optimizarea funcționării sistemelor electroenergetice.

Competențe transversale

  • CT1 Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a condițiilor de finalizare a acestora, a etapelor de lucru, a timpilor de lucru, a termenelor de realizare aferente și a riscurilor aferente.
  • CT2 Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea de tehnici de relaționare și de muncă eficientă în cadrul echipei.
  • CT3 Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și de formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât și într-o limbă de circulație internațională.

 

II. Cerințe pentru obținerea diplomei de disertație

  1. Credite ECTS - 4 semestre:

  Credite la discipline de aprofundare (DA): 62
  Credite la discipline de sinteză (DS): 58
  Total credite: 120

   

  2.  Examen de finalizare a studiilor:
  Perioada: iulie
  Prezentarea și susținerea  lucrării de disertație - 10 ECTS (peste cele 120 credite)

  Credite acordate: 10 ECTS

 

back

ultima actualizare 5 martie 2015

© Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureș